English German French Dutch Spanish Czech Polish

Algemene handelsvoorwaarden onlineshop / verzoek om tussenkomst van een klantendienst


Algemene handelsvoorwaarden (a.h.v.) van HÜPPE GmbH, Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Oldenburg onder nummer HRB 202345, vertegenwoordigd door Darius Padler (hierna HÜPPE genoemd). Btw-nummer: DE 814977721, fiscaal nummer: 69 / 200 / 24628, e-mail: hueppe@hueppe.com, fax: +49 4403 67-100, telefoon: +49 4403 67-0.
(Stand: 5 juni 2014)

 1. Toepassingsgebied
  De onderstaande handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door klanten (consumenten en ondernemingen) elektronisch, telefonisch, per fax, per brief of e-mail aan HÜPPE doorgegeven bestellingen voor de aankoop van producten of het verzoek om tussenkomst van de klantendienst en worden bij elke bestelling door de klanten erkend.

  Krachtens de wettelijke definitie is een consument een natuurlijke persoon die een transactie aangaat voor doeleinden die niet verband houden met zijn handels- of beroepsactiviteit.

 2. Sluiting van een overeenkomst
  De weergave op internet van het assortiment en van de diensten (bijv. inschakeling van de klantendienst) van HÜPPE weerspiegelt geen aanbod als bedoeld in §§ 145 e.v. van het BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), maar eerder de uitnodiging tot indiening van een aanbod door de klanten. Via een bestelling per e-mail, fax of telefoon dient de klant bij HÜPPE een bindend aanbod in voor de aankoop van producten of met betrekking tot diensten. HÜPPE heeft het recht om de bestelling binnen 7 dagen nadat HÜPPE de bestelling heeft ontvangen, te accepteren. Een ontvangstbevestiging (e-mail) die onmiddellijk na ontvangst van de bestelling van de klant automatisch door het systeem wordt gegenereerd en verzonden, vormt geen bindende aanvaarding van het aanbod door HÜPPE. De aanvaarding van de opdracht wordt door HÜPPE door een afzonderlijke e-mail gemeld wanneer de producten het magazijn verlaten, of wanneer de levertijd of het tijdstip van de verlening van de klantendienst kan worden bevestigd (bevestiging van de opdracht).
  In het kader van het bestelproces ligt het risico van een onverklaarbare gebrekkige overbrenging bij de klant.
  De verkoop van de door HÜPPE aangeboden producten gebeurt alleen in voor de handel gebruikelijke hoeveelheden.

 3. Bijzondere voorwaarden voor tussenkomsten van de klantendienst
  Tussenkomsten van de klantendienst kunnen in het geval van noodzakelijke reparaties rechtstreeks bij HÜPPE worden gevraagd.

  Voor de tussenkomst van de klantendienst brengt HÜPPE een vast tarief van 160,65 EUR in rekening; dit vaste bedrag omvat de voorrijkosten en de kosten voor de inzet ter plaatse van de monteur van de klantendienst gedurende maximaal 30 minuten. De tussenkomst van de monteur van de klantendienst die deze duur overschrijdt, wordt aangerekend volgens de werkelijk bestede tijd, te weten 20,53 EUR per begonnen kwartier.

  De reparatiewerkzaamheden worden op de montageplaats uitgevoerd. Het te repareren product moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat een vakkundige reparatie kan worden uitgevoerd. De afspraak voor de tussenkomst van de klantendienst wordt tussen HÜPPE en de desbetreffende klant individueel gemaakt. Deze afspraak wordt door HÜPPE in de bevestiging van de opdracht nogmaals vermeld. Het tijdstip van de reparatie kan enkel op de dag nauwkeurig worden bepaald. HÜPPE kan geen welbepaald tijdstip vastleggen, mocht dit toch het geval zijn dan is het niet bindend omdat de monteurs van de klantendienst de exacte reparatieduur van voorgaande opdrachten niet kunnen inschatten.

  Indien na de start van de reparatie blijkt dat de geschatte reparatiekosten niet in een commercieel redelijke verhouding tot de huidige waarde van het product staan, wordt het werk onderbroken. De klant wordt vervolgens van de geschatte reparatiekosten op de hoogte gesteld en om toestemming gevraagd voor voortzetting van de reparatiewerkzaamheden. Komen er bij de reparatie defecten aan het licht die niet binnen de werkelijke omvang van de reparatie kunnen worden verholpen, dan zal HÜPPE de geschatte meerkosten aan de opdrachtgever meedelen. In geval van extra reparaties moet de toestemming van de klant worden gevraagd.

 4. Prijzen
  De van toepassing zijnde prijzen zijn de prijzen die op het tijdstip van de bestelling op het internet zijn vermeld voor tussenkomsten van de klantendiensten in punt 3. De vermelde prijzen zijn eindprijzen, d.w.z. inclusief de momenteel geldende wettelijke btw en andere prijsbestanddelen (exclusief verzendingskosten, zie het besteloverzicht).


 5. Levering en vervoer (aankoop van producten)
  De door HÜPPE opgegeven levertijden worden berekend vanaf de datum van bevestiging van de overeenkomst, mits betaling vooraf van het aankoopbedrag. Als voor de betreffende producten in de onlinewinkel geen of geen afwijkende levertijd is aangegeven, bedraagt deze 2 tot 5 werkdagen (standaardlevering). De levertijd wordt door HÜPPE in de bevestiging van de opdracht nogmaals vermeld. Voor de levering brengt HÜPPE per bestelling een vast bedrag voor verzendkosten in rekening. De van toepassing zijnde leveringskosten zijn de kosten die op het ogenblik van de bestelling van de klant bij het desbetreffende artikel op de website worden vermeld.

 6. Herroepingsrecht voor de consument:
  (1) Consumenten hebben bij het sluiten van een zakelijke verkoop op afstand in beginsel een herroepingsrecht, waarover HÜPPE in overeenstemming met de wettelijke beschikkingen hierna informeert. De uitzonderingen op het herroepingsrecht worden behandeld in punt 2. In punt 3 is een modelformulier voor herroeping opgenomen en in punt 4 zijn verduidelijkingen van de wettelijke beschikkingen en aanvullende bepalingen opgenomen, waaraan HÜPPE zich naast het wettelijke recht ten behoeve van hun klanten verbindt.

HERROEPINGSINFORMATIE

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen zonder opgave van redenen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangestelde derde, die niet de transporteur is, de producten in ontvangst heeft genomen of in bezit heeft. In het geval van een bestelling van een tussenkomst van de klantendienst begint de herroepingstermijn op de dag dat de overeenkomst is gesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (HÜPPE GmbH, Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, telefoon: +49 4403 67-0, fax: +49 4403 67-100, e-mail: hueppe@hueppe.com) via een duidelijke verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, fax of e-mail) in te lichten over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde, niet-verplichte modelformulier voor herroeping.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het om de mededeling betreffende het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die daaruit zijn voortgekomen indien u heeft gekozen voor een andere soort levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering). Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalwijze die u voor de initiële transactie heeft gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen enkel geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, afhankelijk van wat het eerste plaatsvindt.

U moet ons de producten onmiddellijk, en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte heeft gebracht van de herroeping van onderhavige overeenkomst, terugzenden of overdragen. De termijn is gehandhaafd indien u de producten vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugstuurt.

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor uw rekening.

U dient enkel tussen te komen voor de waardevermindering van de producten, indien aantoonbaar is dat deze waardevermindering te wijten is aan door u verrichte handelingen die niet noodzakelijk zijn om de staat, kenmerken en werking van de producten te testen.

Indien u, in geval van een bestelling van tussenkomsten van de klantendienst, heeft gevraagd om deze dienstverleningen tijdens de herroepingstermijn aan te laten vangen, dan moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenstemt met het aandeel van de reeds verleende diensten op het tijdstip waarop u ons heeft ingelicht over het uitoefenen van het herroepingsrecht ten aanzien van deze overeenkomst, ten opzichte van het totale bedrag van de in de overeenkomst voorziene diensten.


(2) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten:

 • voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn,
 • voor de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

(3) Over het modelformulier voor herroeping informeert HÜPPE volgens de wettelijke bepalingen als volgt:

Modelformulier voor herroeping

(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, gelieve het onderstaande formulier in te vullen en terug te sturen.)

 • aan: HÜPPE GmbH , Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, telefoon: +49 4403 67-0, fax: +49 4403 67-100, e-mail: hueppe@hueppe.com:
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende producten/verlening van de volgende diensten (*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


(4) In aanvulling op de wettelijke bepalingen en het bovenstaande formulier geldt voor de duidelijkheid of uitsluitend ten behoeve van de klanten:
 • Voor zover het herroepingsrecht niet wordt uitgesloten door de wettelijke bepalingen kan de klant het recht ook uitsluitend uitoefenen met betrekking tot individuele, samen bestelde en geleverde producten en de overige behouden. Een herroeping van de gehele overeenkomst is in deze gevallen niet vereist.
 • Bij deelleveringen van meerdere op hetzelfde moment bestelde producten, begint de herroepingstermijn bij de levering van het laatste product. Hetzelfde geldt wanneer een product in verschillende partijen of onderdelen wordt geleverd. Als slechts één product wordt geleverd, dan begint de herroepingstermijn bij de levering van dit product. In alle gevallen kan de klant de herroeping ook vóór de levering meedelen.
 • Voor producten die (vanwege hun aard) niet per post kunnen worden teruggezonden, zijn de directe kosten voor het terugzenden van de producten voor uw rekening. De kosten worden op maximaal 30 EUR geschat.

 

 1. Betaling
  Voor de aankoop van producten geldt het volgende:
  De betaling kan gebeuren onder rembours of door middel van een van de volgende creditcards:
  Euro-/Mastercard, VISA-kaart.
  Bestellingen van buiten de EU kunnen alleen bij vooruitbetaling worden uitgevoerd.

  Voor tussenkomsten van de klantendienst geldt het volgende:
  De betaling van de tussenkomsten van de klantendienst, met inbegrip van de eventuele ontstane kosten voor reserveonderdelen, moet meteen worden voldaan en gebeurt via contante betaling na de tussenkomst van de klantendienst, via automatische afschrijving of via overschrijving. Bij betaling via automatische afschrijving of via overschrijving is de betaling tijdig als deze binnen 2 werkdagen na de tussenkomst van de klantendienst op de rekening van HÜPPE wordt geboekt.

  Opmerking over de verplichtingen van consumenten om facturen te bewaren:
  De ontvanger van facturen is verplicht om deze gedurende 2 jaar voor fiscale doeleinden te bewaren.

 2. Eigendomsvoorbehoud
  Tot op het moment van volledige betaling blijven alle geleverde producten van HÜPPE. Het eigendomsvoorbehoud heeft tevens betrekking op verwerkte voorwerpen en in geval van de verdere verkoop op de koopprijsvordering (verlengd eigendomsvoorbehoud). Verwerkingen of wijzigingen gebeuren altijd voor HÜPPE. Vervalt het (mede-)eigendom van HÜPPE hierdoor, dan wordt reeds nu overeengekomen dat het eigendom van het voorwerp in zijn geheel van de klant op HÜPPE overgaat in verhouding van de waarde van de totale vordering van HÜPPE tot de waarde van de andere voorwerpen. De klant bewaart het eigendom van HÜPPE gratis.

 3. Garantie
  De rechten van de klant bij materiële en juridische gebreken richten zich naar de wettelijke bepalingen, voor zover niet anders aangegeven in punt 10 hierna.

 4. Aansprakelijkheid voor schadevergoeding
  (1) HÜPPE is aansprakelijk voor schadevergoeding in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, voor zover hierna niet anders bepaald.

  (2) Bij plichtsverzuim – ongeacht de rechtsgronden – is HÜPPE verantwoordelijk voor opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid is HÜPPE enkel aansprakelijk:

  – voor schade uit een schending van leven, lichaam of gezondheid, en

  – voor schade als gevolg van de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst uiteraard in eerste plaats mogelijk maakt, en op de naleving waarvan de contractant rekent en mag rekenen); in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de vervanging van de voorzienbare, typisch optredende schade.

  (3) De bovenstaande beperkingen gelden niet voor wettelijke aanspraken op grond van de productaansprakelijkheidswet.

 5. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid1

  (1) Voor deze a.h.v. en de contractuele relatie tussen HÜPPE en de klanten gelden de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van materieel uniform recht, in het bijzonder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en de toepasselijkheid van de dwingende bepalingen van het betreffende land waarin de klanten als consumenten hun gewone verblijfplaats hebben, blijven onaangetast.

  (2) Voor de rechtsbevoegdheid gelden de wettelijke bepalingen.