English German French Dutch Spanish Czech Polish

Všeobecné obchodní podmínky týkající se internetového obchodu / žádost o zásah zákaznického servisu


Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti HÜPPE GmbH , Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, zapsané v obchodním rejstříku u okresního soudu v Oldenburgu pod číslem HRB 202345, zastoupené panem Dariusem Padlerem (následně jen HÜPPE). DIČ: DE 814977721, daň. čís.: 69 / 200 / 24628, e-mail: hueppe@hueppe.com, fax: +49 4403 67-100 , telefon: +49 4403 67-0.
(Stav: 5. června 2014)

 1. Rozsah platnosti
  Následné obchodní podmínky platí pro všechny objednávky týkající se nákupu zboží, které jsou společnosti HÜPPE podávány elektronicky, telefonicky, faxem, dopisem nebo e-mailem, a také pro žádosti zákazníků (spotřebitelů a podnikatelů) o zásah zákaznického servisu a jsou uznávány zákazníky při každé objednávce.

  Spotřebitelem je dle zákonné definice každá fyzická osoba, která právní obchod uzavírá za takovým účelem, jenž z velké části nelze přičíst jeho podnikatelské či samostatně výdělečné činnosti.

 2. Uzavření smlouvy
  Popis sortimentu či výkonů služeb (např. zásahů zákaznického servisu) společnosti HÜPPE na internetu nepředstavuje nabídku ve smyslu § 145 a násl. Občanského zákoníku (BGB), nýbrž spíše výzvu pro zákazníky k podání nabídky. Zákazník prostřednictvím objednávky prostřednictví e-mailu, faxu nebo telefonu podává závaznou nabídku k zakoupení zboží či k využití služeb společnosti HÜPPE. Společnost HÜPPE je oprávněna k přijetí objednávky do 7 dnů od doručení objednávky na kontaktní místo společnosti HÜPPE. Elektronická zpráva o potvrzení přijetí objednávky, kterou systém automaticky vytváří a odesílá okamžitě po přijetí objednávky zákazníka, nepředstavuje závazné přijetí nabídky ze strany společnosti HÜPPE. Společnost HÜPPE potvrzuje přijetí smlouvy samostatným e-mailem, jakmile zboží opustí sklad či jakmile lze potvrdit dodací lhůtu nebo dobu výkonu služby pro daný zásah zákaznického servisu (potvrzení smlouvy).
  V rámci objednávkového procesu je riziko neobjasnitelného, chybného doručení objednávky na straně zákazníka.
  Prodej zboží, který společnost HÜPPE nabízí, probíhá pouze a výhradně v komerčně obvyklém množství.

 3. Zvláštní podmínky pro zásahy zákaznického servisu
  O zásahy zákaznického servisu lze v případě nutných opravářských opatření zažádat přímo u společnosti HÜPPE.

  Za zásahy zákaznického servisu si společnost HÜPPE účtuje paušální částku ve výši 160,65 EUR; přičemž tato paušální částka zahrnuje náklady na příjezd a odjezd, jakož i zásah technika zákaznického servisu přímo na místě plnění v délce až 30 minut. Zásah technika zákaznického servisu, který je nad uvedený rámec, je dodatečně účtován podle skutečné doby zásahu, a to na základě 20,53 EUR za každou počatou dobu v délce 15 minut.

  Opravářské práce jsou vykonány na místě montáže. Přístup k výrobku, který má být opraven, musí být umožněn takovým způsobem, aby bylo možné provést odbornou opravu výrobku. Datum zásahu zákaznického servisu je předmětem dohody mezi společností HÜPPE a daným zákazníkem. Toto datum je společností HÜPPE opětovně uváděno v potvrzení o smlouvě. Termín opravy lze stanovit výhradně uvedením konkrétního dne. Stanovení přesné hodiny ze strany společnosti HÜPPE není možné a pokud k němu skutečně dojde, je v zásadě nezávazné, jelikož technici zákaznického servisu nejsou schopni předvídat přesnou dobu trvání předchozích zakázek.

  Pokud po zahájení opravy vyjde najevo, že předpokládané náklady na opravu nejsou v ekonomicky obhajitelném poměru s aktuální hodnotou výrobku, budou práce přerušeny, předpokládané náklady na opravu sděleny zákazníkovi a získáno povolení zákazníka k pokračování v opravářských pracích. Jsou-li v průběhu opravy zjištěny vady, jejichž odstranění je nad rámec samotného rozsahu opravy, společnost HÜPPE sdělí zadavateli zakázky odhadované vícenáklady. Rozšíření rozsahu opravářských prací si vyžaduje souhlas zákazníka.

 4. Ceny
  Platí ceny uvedené na internetu v okamžiku objednávky, které jsou pro zásahy zákaznického servisu uvedeny dodatečně v bodě č. 3. Uvedené ceny představují konečné ceny, tj. ceny zahrnují v daném okamžiku platnou zákonnou daň z přidané hodnoty a jiné součásti ceny plus poštovné, jak je vidno v objednávkovém procesu.


 5. Dodání a přeprava (nákup zboží)
  Dodací lhůty uváděné společností HÜPPE platí od okamžiku potvrzení o smlouvě za předpokladu předchozí úhrady kupní ceny. Pokud pro dané zboží v internetovém obchodu není uvedena vůbec žádná či žádná odchylná dodací lhůta, platí dodací lhůta 2 - 5 pracovních dnů (standardní dodávka). Dodací lhůta je společností HÜPPE opětovně uváděna v potvrzení o smlouvě. Za dodání si společnost HÜPPE účtuje paušální poplatek na dodávku u každé objednávky. Platí náklady na dodávku, které jsou v okamžiku objednávky zákazníkem uvedeny u dané položky zboží na internetové stránce společnosti.

 6. Právo na odstoupení spotřebitele:
  (1) Spotřebitelé mají v zásadě při uzavření obchodu o odběru na dálku zákonné právo na odstoupení, o němž společnost HÜPPE následně informuje na základě zákonných vzorů. Výjimky z práva na odstoupení jsou upravovány v odst. 2). Odst. 3) obsahuje vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a odst. 4) zahrnuje objasnění zákonných vzorů a doplňkové úpravy, které společnost HÜPPE dodržuje dodatečně k zákonným právním předpisům ve prospěch svých zákazníků.

POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů, a to bez udání důvodů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dnů ode dne, kdy zboží bylo převzato Vámi nebo Vámi jmenovanou třetí osobou, jež není dopravcem. V případě objednávky zásahů zákaznického servisu začíná lhůta pro odstoupení od smlouvy dnem uzavření smlouvy.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás kontaktujte (HÜPPE GmbH , Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, telefonem: +49 4403 67-0, faxem: +49 4403 67-100, e-mailem: hueppe@hueppe.com) prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. odeslaným dopisem, telefaxem nebo e-mailem) o Vašem záměru odstoupit od této smlouvy. Pro tento účel můžete použít přiložený vzorový formulář o odstoupení od smlouvy, což ovšem není povinné.

K zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy je dostačující odeslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před vypršením lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Následky odstoupení od smlouvy
Pokud od této smlouvy odstoupíte, máme povinnost Vám navrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodávky (s výjimkou dodatečných nákladů, které yplývají z toho, že jste zvolili jiný způsob dodávky než námi navrhovanou standardní dodávku), a to neprodleně a do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy. Pro navrácení peněz používáme stejné platební prostředky, které jste použili v případě původní transakce, ledaže s Vámi bylo domluveno jinak, v žádném případě Vám z důvodu tohoto navrácení peněz nevzniknou žádné poplatky.

Navrácení peněz můžeme odmítnout až do okamžiku navrácení zboží nebo do předložení dokladu o tom, že jste zboží odeslal zpět, v závislosti na tom, co je dřívějším okamžikem.

Zboží musíte zaslat zpět či předat okamžitě a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám sdělíte své odstoupení od smlouvy. Lhůta je zachována, pokud zboží odešlete před vypršením lhůty čtrnácti dnů.

Hradíte bezprostřední náklady na navrácení zboží.

Možnou ztrátu na hodnotě zboží musíte uhradit pouze tehdy, pokud tato ztráta na hodnotě vznikla z manipulace, která není nutná pro testování charakteristiky, vlastností a funkčnosti zboží.

Pokud jste v případě objednávky zásahů zákaznického servisu vyžadovali, aby služby byly zahájeny v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, musíte nám uhradit přiměřenou částku, která odpovídá podílu služeb poskytnutých do okamžiku, kdy jste nám oznámili svůj záměr k uplatnění práva k odstoupení od této smlouvy, a to ve srovnání k celkovému rozsahu služeb uvedených ve smlouvě.


(2) Právo na odstoupení od smlouvy neplatí u smluv:

 • o dodávce zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je směrodatný individuální výběr či ustanovení spotřebitelem nebo které je jasně upraveno pro osobní potřeby spotřebitele,
 • o dodávce zboží, pokud je po jeho dodání na základě jeho charakteristiky neoddělitelně smíšeno s jiným zbožím.


(3) O vzorovém formuláři o odstoupení od smlouvy společnost HÜPPE informuje dle zákonných předpisů následovně:

Vzorový formulář o odstoupení od smlouvy

(Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete jej zpět.)

 • Na adresu HÜPPE GmbH , Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, telefon: +49 4403 67-0, fax: +49 4403 67-100, e-mail: hueppe@hueppe.com:
 • Tímto odstupuji / odstupujeme (*) od mnou / námi (*) uzavřené smlouvy o nákupu následujícího zboží (*)/ poskytnutí následujících zboží (*)
 • Objednáno dne (*) / obdrženo dne (*)
 • Jméno spotřebitele / spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele / spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele / spotřebitelů (jen v případě papírového sdělení)
 • Datum
(*) Nehodící se škrtněte


(4) Jako doplněk k zákonným předpisům a uvedenému vzoru platí pro objasnění či výhradně ve prospěch zákazníků:
 • Pokud právo na odstoupení od smlouvy není vyloučeno dle zákonných ustanovení, zákazník může smlouvu realizovat a zachovat jen s ohledem na jednotlivé, společně objednané a dodané zboží. Zrušení celé smlouvy není v těchto případech nutné.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná u dílčích dodávek několika kusů současně objednaného zboží dodávkou posledního zboží. To samé platí v případě dodání zboží v několika dílčích zásilkách či kusech. Dojde-li k jediné dodávce, lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná dodáním zboží. Ve všech případech může zákazník odstoupit od smlouvy i před dodávkou zboží.
 • U zboží, které z důvodu jeho charakteristiky nelze zaslat zpět poštou, hradíte bezprostřední náklady na vrácení zboží. Náklady se odhadují na nejvýše asi 30,00 EUR.

 

 1. Platba
  Pro nákup zboží platí:
  Platba se provádí na dobírku na účet předem nebo prostřednictvím následujících kreditních karet:
  Euro-/Mastercard, VISA-Card.
  U objednávek mimo EU se považuje za platbu pouze platba předem tak, jak bylo dohodnuto.

  Pro zásahy zákaznického servisu platí:
  Platba zásahů zákaznického servisu, včetně případně vzniklých nákladů na náhradní díly, je splatná okamžitě a je provedena v hotovosti ihned po ukončení zásahu zákaznického servisu, na základě inkasa nebo převodem na účet. V případě platby na základě inkasa či převodem na účet je platba hrazena včas, pokud je přičtena na účet společnosti HÜPPE do 2 pracovních dnů po ukončení zásahu zákaznického servisu.

  Pokyny k povinnosti uchovávání faktur pro spotřebitele:
  Příjemce faktury je povinen uchovávat fakturu k daňovým účelům po dobu 2 let.

 2. Výhrada vlastnictví
  Veškeré dodané zboží zůstává až do úplného uhrazení zboží ve vlastnictví společnosti HÜPPE. Vyhrazené vlastnictví se vztahuje také na zpracované předměty a v případě dalšího prodeje i na pohledávku kupní ceny (prodloužená výhrada vlastnictví). Zpracování či úprava zboží se provádí vždy pro společnost HÜPPE. Zanikne-li tím (spolu)vlastnictví společnosti HÜPPE, domlouvá se již nyní, že vlastnictví zákazníka u jednotné věci v poměru hodnoty celkové pohledávky společnosti HÜPPE k hodnotě jiných předmětů přechází na společnost HÜPPE. Zákazník uchovává vlastnictví společnosti HÜPPE bezplatně.

 3. Právní jistota
  Práva zákazníka v případě věcných a právních chyb se řídí podle zákonných předpisů, pokud následně v bodu 10 není stanoveno jinak.

 4. Odpovědnost týkající se náhrady škody
  (1) Za náhrady škody nese společnost HÜPPE odpovědnost dle pravidel stanovených v zákonných předpisech, pokud následně není stanoveno jinak.

  (2) V případě porušení povinností z jakéhokoli právního důvodu musí společnost HÜPPE odpovídat za protiprávní jednání a hrubou nedbalost. V případě nedbalosti společnost HÜPPE ručí pouze za:

  – škody vyplývající ze zranění na životě, na těle nebo na zdraví a

  – škody vyplývající z porušení základní smluvní povinnosti (závazek, jehož plnění teprve umožňuje řádné provedení smlouvy a na jehož dodržování smluvní partner pravidelně spoléhá nebo může spoléhat); v tomto případě je ovšem odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné a běžně vyskytující se škody.

  (3) Existující omezení odpovědnosti neplatí pro zákonné nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobky.

 5. Volba práva a soudní příslušnost1

  (1) Pro tyto VOP a smluvní vztah mezi společností HÜPPE a zákazníkem platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením hmotné jednotné právní úpravy, zejména právní úpravy prodeje OSN o mezinárodním nákupu zboží. Zákonné předpisy k omezení volby práva a k uplatnění závazných předpisů zejména toho státu, v němž zákazníci jako spotřebitelé mají své obvyklé sídlo, zůstávají nedotčeny.

  (2) Pro soudní příslušnost platí zákonné předpisy.