English German French Dutch Spanish Czech Polish

Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego/wezwanie do interwencji serwisowej


Ogólne warunki handlowe (OWH) spółki HÜPPE GmbH, Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy w Oldenburgu pod numerem HRB 202345, reprezentowanej przez Dariusa Padlera (zwanej dalej „HÜPPE”). Nr identyfikacyjny VAT: DE 814977721, nr podatkowy: 69 / 200 / 24628, e-mail: hueppe@hueppe.com, faks: +49 4403 67-100, telefon: +49 4403 67-0.
(Stan: 5 czerwca 2014 r.)

 1. Zakres obowiązywania
  Poniższe warunki handlowe obowiązują dla wszystkich zamówień na zakup towarów lub wezwanie do interwencji serwisowych, przekazywanych firmie HÜPPE elektronicznie, telefonicznie, faksem, listownie lub pocztą elektroniczną przez klientów (konsumentów i przedsiębiorców). Warunki te są akceptowane przez klienta wraz ze złożeniem każdego zamówienia.

  Konsumentem jest, zgodnie definicją ustawową, dowolna osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej w celach niezwiązanych ze swoją działalnością zarobkową ani samodzielną działalnością gospodarczą.

 2. Zawarcie umowy
  Przedstawienie asortymentu lub usług (np. interwencji serwisowych) przez spółkę HÜPPE w Internecie nie stanowi oferty w rozumieniu §§ 145 i następnych niemieckiego Kodeksu Handlowego (BGB), lecz jedynie zaproszenie do złożenia oferty przez klienta. Poprzez złożenie zamówienia pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie klient składa spółce HÜPPE wiążącą ofertę na zakup towaru lub nabycie usług. Spółka HÜPPE ma prawo przyjąć zamówienie w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania, która jest automatycznie generowana i wysyłana przez system niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia klienta, nie stanowi wiążącego przyjęcia oferty przez spółkę HÜPPE. Zaakceptowanie umowy jest deklarowane przez spółkę HÜPPE poprzez oddzielną wiadomość e-mail z chwilą wyjścia towaru z magazynu lub gdy możliwe jest potwierdzenie terminu dostawy lub wykonania usługi interwencji serwisowej (potwierdzenie umowy).
  W ramach procesu zamówienia ryzyko jego niezrozumiałego, wadliwego przekazania występuje po stronie klienta.
  Sprzedaż towarów oferowanych przez HÜPPE odbywa się jedynie w zwyczajowych ilościach handlowych.

 3. Szczególne warunki w zakresie interwencji serwisowych
  Interwencje serwisowe w przypadku niezbędnych czynności naprawczych można zamawiać bezpośrednio w firmie HÜPPE.

  Z tytułu interwencji serwisowych firma HÜPPE nalicza ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 160,65 euro. Ryczałt ten obejmuje koszty dojazdu i powrotu oraz maksymalnie 30 minut interwencji technika serwisu na miejscu. Interwencja technika serwisu wykraczająca poza powyższe będzie rozliczana dodatkowo według rzeczywistego nakładu czasu, w kwocie 20,53 euro za każde rozpoczęte 15 minut.

  Prace naprawcze odbywają się w miejscu montażu. Należy umożliwić dostęp do naprawianego produktu tak, by było możliwe dokonanie należytej naprawy. Termin interwencji serwisowej jest uzgadniany indywidualnie pomiędzy spółką HÜPPE a danym klientem. Termin ten jest ponownie podawany przez spółkę HÜPPE także w potwierdzeniu zawarcia umowy. Termin naprawy może być określony jedynie z dokładnością co do dnia. Ustalenie określonej godziny ze strony spółki HÜPPE nie jest możliwe, a jeśli nawet nastąpi, jest absolutnie niezobowiązujące, jako że technicy serwisu nie są w stanie przewidzieć dokładnego czasu trwania napraw dla zleceń poprzedzających.

  Jeśli po rozpoczęciu naprawy okaże się, że przewidywane koszty napraw są ekonomicznie nieproporcjonalnie do aktualnej wartości produktu, prace zostaną przerwane, a klientowi zostaną zakomunikowane przewidywane koszty naprawy, z uzyskaniem jego zgody na dalszą naprawę. Jeśli podczas naprawy zostaną ujawnione wady, których usunięcie wykracza poza zakres właściwej naprawy, firma HÜPPE zakomunikuje zleceniodawcy szacunkowe koszty dodatkowe. Rozszerzenie zakresu naprawy wymaga zgody klienta.

 4. Ceny
  Obowiązują ceny podane w Internecie na chwilę zamówienia, które w przypadku interwencji serwisowych są dodatkowo podane w punkcie 3. Podane ceny są cenami końcowymi, co oznacza, że obejmują aktualnie obowiązujący podatek VAT oraz pozostałe składniki cen i są powiększane o koszty wysyłki w sposób widoczny w zamówieniu.


 5. 5. Dostawa i transport (zakup towarów)
  Terminy dostaw podane przez spółkę HÜPPE są liczone od chwili potwierdzenia umowy, po warunkiem wcześniejszej zapłaty ceny zakupu. O ile dla danego towaru w sklepie internetowym nie jest podany żaden lub odmienny czas dostawy, to czas ten wynosi 2–5 dni roboczych (dostawa standardowa). Czas dostawy jest ponownie podawany przez spółkę HÜPPE także w potwierdzeniu zawarcia umowy. Z tytułu dostawy firma HÜPPE nalicza ryczałtowy wysyłki koszt na każde zamówienie. Obowiązują koszty dostaw podane na stronie internetowej przy danym artykule w chwili składania zamówienia przez klienta.

 6. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta:
  (1) W przypadku umowy sprzedaży zawartej na odległość, konsumentowi przysługuje zasadniczo ustawowe prawo odstąpienia od umowy, o którym spółka HÜPPE informuje poniżej zgodnie ze wzorem określonym w ustawie. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy są uregulowane w punkcie (2). Punkt (3) zawiera wzór formularza odstąpienia od umowy, natomiast w punkcie (4) podano objaśnienia do określonych w ustawie wzorów oraz zapisy uzupełniające, do których spółka HÜPPE stosuje się na korzyść swoich klientów oprócz prawa określonego w ustawie.

POUCZENIE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni, bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru. W przypadku zamawiania interwencji serwisowych prawo do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować firmę HÜPPE GmbH , Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, telefon: +49 4403 67-0, faks: +49 4403 67-100, e-mail: hueppe@hueppe.com w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Można w tym celu skorzystać z dołączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest bezwzględnie wymagany.

Do zachowania terminu w zakresie prawa odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa przed upływem tego terminu.

Następstwa odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy spółka HÜPPE musi zwrócić klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów, wynikających z wybrania przez klienta innego rodzaju dostawy niż zaoferowana przez HÜPPE ekonomiczna dostawa standardowa) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez HÜPPE zawiadomienia o odstąpieniu przez klienta od niniejszej umowy. O ile nie zostanie z klientem wyraźnie uzgodnione inaczej, do wspomnianego zwrotu zapłaty spółka HÜPPE zastosuje ten sam sposób płatności, co użyty przez klienta przy pierwotnej transakcji. Z tytułu tego zwrotu zapłaty Klientowi w żadnym wypadku nie będą naliczane jakiekolwiek opłaty.

Spółka HÜPPE może odmówić zwrotu zapłaty do chwili otrzymania towaru z powrotem lub przedstawienia dowodu, że towar został odesłany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać lub przekazać spółce HÜPPE niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni od dnia zawiadomienia jej przez klienta o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed upływem czternastu dni.

Bezpośrednie koszty odsyłki towaru ponosi klient.

Klient musi pokryć koszty ewentualnej utraty wartości towaru w przypadku, gdy wspomniana utrata wartości wykracza poza zakres niezbędny do sprawdzenia stanu, właściwości i sposobu funkcjonowania towaru.

Jeśli w przypadku zamawiania interwencji serwisowych klient żądał, by usługi miały rozpoczynać się w trakcie terminu odstąpienia od umowy, to klient musi zapłacić spółce HÜPPE uzasadnioną kwotę, odpowiadającą części usług wykonanych do chwili zakomunikowania spółce HÜPPE skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, w stosunku do pełnego zakresu usług przewidzianych w umowie.


(2) Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów:

 • na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i w zakresie wytworzenia których miarodajny jest indywidualny wybór lub postanowienie konsumenta lub które są jednoznacznie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta,
 • na dostawę towarów, które ze względu na swoje właściwości są po dostawie w nierozłączny sposób mieszane z innymi towarami.

(3) W zakresie wzoru formularza odstąpienia od umowy firma HÜPPE udziela następujących informacji zgodnie z postanowieniami ustawy:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy prosimy wypełnić niniejszy formularz i odesłać go do nas).

 • Do firmy HÜPPE GmbH , Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, telefon: +49 4403 67-0, faks: +49 4403 67-100, e-mail: hueppe@hueppe.com:
 • Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy na zakup następujących towarów (*)/wykonanie następującej usługi (*)
 • Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*)
 • Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów
 • Adres konsumenta/konsumentów
 • Podpis konsumenta/konsumentów (tylko przy zawiadomieniu na papierze)
 • Data
(*) Niepotrzebne skreślić


(4) Oprócz postanowień ustawy i powyższego wzoru obowiązują w celu objaśnienia lub wyłącznie na korzyść klienta następujące zasady:
 • O ile prawo do odstąpienia od umowy nie jest wykluczone zapisami ustawy, klient może odstąpić od umowy również w zakresie pojedynczych, wspólnie zamówionych i dostarczonych towarów, zachowując pozostałe. Odstąpienie od całej umowy nie jest w tym wypadku wymagane.
 • Termin odstąpienia od umowy w przypadku częściowych dostaw wielu równocześnie zamówionych towarów rozpoczyna się z chwilą dostarczenia ostatniego towaru. To samo obowiązuje w przypadku dostarczania towaru w wielu dostawach częściowych lub sztukach. W przypadku dostarczenia tylko jednego towaru termin odstąpienia od umowy biegnie od chwili dostawy tego towaru. W każdym przypadku klient może zdeklarować odstąpienie od umowy również przed dostawą.
 • W przypadku towarów, których ze względu na ich właściwości nie można odesłać pocztą, klient ponosi bezpośrednie koszty odsyłki towaru. Koszty ocenia się na nie więcej niż około 30,00 EUR.

 

 1. Płatność
  W zakresie zakupu towarów obowiązują następujące postanowienia:
  Płatność odbywa się za pobraniem lub przy użyciu jednej z następujących kart kredytowych:
  Euro-/Mastercard, karta VISA.
  W przypadku zamówień spoza UE za uzgodnioną uważa się płatność z góry.

  W zakresie interwencji serwisowych obowiązują następujące zasady:
  Płatność za interwencje serwisowe wraz z ewentualnie poniesionymi kosztami części zamiennych jest wymagana niezwłocznie i następuje bezpośrednio po interwencji serwisowej gotówką, poleceniem zapłaty lub przelewem. W przypadku polecenia zapłaty lub przelewu płatność jest terminowa, jeśli wpłynie na rachunek spółki HÜPPE w ciągu 2 dni roboczych od dnia interwencji serwisowej.

  Uwaga dotycząca obowiązku przechowywania faktur przez konsumenta:
  Odbiorca faktury jest zobowiązany do przechowywania faktur przez 2 lata do celów podatkowych.

 2. Zastrzeżenie własności
  Wszelkie dostarczone towary pozostają do chwili dokonania zapłaty w całości własnością spółki HÜPPE. Zastrzeżenie własności rozciąga się także na przetworzone przedmioty, a w przypadku dalszej odsprzedaży również na żądanie ceny zakupu (tzw. przedłużone zastrzeżenie własności). Przetwarzanie lub przekształcanie odbywa się każdorazowo na rzecz firmy HÜPPE. Jeśli zgodnie z powyższym nastąpi wygaśnięcie (współ-)własności spółki HÜPPE, to już teraz zostaje uzgodnione, że własność klienta w stosunku do właściwego towaru przechodzi na HÜPPE proporcjonalnie do stosunku całej należności HÜPPE do wartości pozostałych przedmiotów. Klient przechowuje własność spółki HÜPPE nieodpłatnie.

 3. Rękojmia
  O ile zapisy poniższego punktu 10 nie stanowią inaczej, prawa klienta w zakresie wad rzeczowych i prawnych określają przepisy właściwych ustaw.

 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza
  (1) W zakresie odszkodowań spółka HÜPPE odpowiada zgodnie z przepisami właściwych ustaw, o ile poniżej nie uzgodniono inaczej.

  (2) W przypadku naruszenia obowiązków, niezależnie od przyczyny prawnej, spółka HÜPPE odpowiada jak za działanie zamierzone i rażące niedbalstwo. W przypadku zwykłego niedbalstwa spółka HÜPPE odpowiada jedynie:

  – za szkody związane z utratą życia, obrażeniami ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu oraz

  – za szkody wynikające z naruszenia istotnego obowiązku określonego w umowie (obowiązek, po którego dopiero spełnieniu staje się w ogóle możliwe prawidłowe wykonanie umowy i na którego wypełnianiu regularnie polega i ma prawo polegać strona umowy); w takim wypadku odpowiedzialność ogranicza się jednak do odszkodowania za przewidywalną, typowo występującą szkodę.

  (3) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do roszczeń wynikających z zapisów ustawy w zakresie odpowiedzialności za produkt.

 5. Wybór prawa i właściwość miejscowa sądów1

  (1) W zakresie niniejszych OWH oraz stosunku umownego pomiędzy spółką HÜPPE a klientem zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem materialnego prawa zharmonizowanego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy w zakresie ograniczenia wyboru prawa właściwego i stosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności przepisów kraju stałego pobytu klienta będącego konsumentem, pozostają nienaruszone.

  (2) W zakresie właściwości miejscowej sądów obowiązują przepisy ustawowe.